Мета курсу: оволодіння основами статистичного вимірювання, методами узагальнення та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси, про закономірності суспільного життя.

Знати:класифікацію рядів динаміки, показники абсолютної та відносної швидкості розвитку;види групувань, методику проведення аналітичного групування; основи вибіркового аналізу;методику побудови індивідуальних і зведених індексів; методику обчислення середньозваженого індексу; методику побудови індексів середнього рівня якісного показника змінного складу фіксованого складу та структурних зрушень; основні поняття кореляційного аналізу, характеристики парної, множинної, криволінійної та рангової кореляції.

Вміти:обчислювати та аналізувати показники динамічного ряду; обчислювати середній рівень моментного ряду, коли даних не достатньо, інтервали між наданими моментами часу не рівні (або рівні); проводити вирівнювання ряду динаміки за прямою; виявляти основну тенденцію розвитку за методами ковзної середньої та укрупнення інтервалів;розв'язувати задачі на групування статистичних даних; проводити вибірковий аналіз при групуванні даних за однією або двома ознаками;застосовувати індексний метод при економічному аналізі; виявляти вплив окремих факторів на зміну певного явища за допомогою кореляційного.