Новини сайту

Фото Олеся Коць
Створення курсу в Moodle
Олеся Коць - Monday 23 February 2015 09:45 AM
Фото Пархоменко Неля Василівна
GIFT-формат файлів імпорту
Пархоменко Неля Василівна - Monday 23 February 2015 07:55 AM
 

GIFT - формат розмічування тексту, який дозволяє імпортувати у Moodle тестові завдання за допомогою текстового файлуДоступні курси

Даний курс складається з двох семестрів. Після другого семестру студенти здають іспит.

ІНСТРУКЦІЯ користувача по роботісистемою управління дистанційним навчанням «Moodle»

Виконання курсової роботи з баз даних є обов'язковою частиною навчального процесу.

 За виконання і захист КР виставляється окрема оцінка. 

Студенти, які не отримали позитивної оцінки за КР з БД, не допускаються до здачі екзамену з дисципліни "Бази Даних".

Пам'ятайте, по математичному аналізу екземен.

Вивчення теоретичних і практичних проектування, моделювання і тестування програмних продуктів, застосування мови UML

Вивчення теоретичних і практичних основ проектування і побудови баз даних, теоретичних основ мови структурованих запитів SQL

Вивчення теоретичних і практичних основ процесу розробки програмного забезпечення; отримання знань з питань управління проектом, персоналом, якістю програмного продукта, оцінки вартості майбутньої програмної системи.

Мета курсу: оволодіння основами статистичного вимірювання, методами узагальнення та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси, про закономірності суспільного життя.

Знати:класифікацію рядів динаміки, показники абсолютної та відносної швидкості розвитку;види групувань, методику проведення аналітичного групування; основи вибіркового аналізу;методику побудови індивідуальних і зведених індексів; методику обчислення середньозваженого індексу; методику побудови індексів середнього рівня якісного показника змінного складу фіксованого складу та структурних зрушень; основні поняття кореляційного аналізу, характеристики парної, множинної, криволінійної та рангової кореляції.

Вміти:обчислювати та аналізувати показники динамічного ряду; обчислювати середній рівень моментного ряду, коли даних не достатньо, інтервали між наданими моментами часу не рівні (або рівні); проводити вирівнювання ряду динаміки за прямою; виявляти основну тенденцію розвитку за методами ковзної середньої та укрупнення інтервалів;розв'язувати задачі на групування статистичних даних; проводити вибірковий аналіз при групуванні даних за однією або двома ознаками;застосовувати індексний метод при економічному аналізі; виявляти вплив окремих факторів на зміну певного явища за допомогою кореляційного.

Методи програмування мікроконтролерів

Набуття навичок науково-економічного аналізу; ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; виховання  особистості, яка має осягнути всю велич досягнень людства в економічному розвитку, проникнути в таємницю походження, примноження, розподілу і використання національного багатства, досягнення економічного процвітання як на власному підприємстві, так і в масштабах всього суспільства.

Для студентів четвертого курсу спеціальності ЕС

Навчальна практика з вирішення виробничих ситуаційних завдань є завершальним етапом структурно-логічної схеми практичної підготовки майбутнього фахівця в технікумі  і забезпечується дисциплінами циклу професійно практичної підготовки згідно навчального плану

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Основи технології ремонту автомобілей" є: сучасні методики, прилади і пристосування для ремонта  та діагностики   систем автомобіля та його складових.

Уроки французської мови


Курси